သက်တမ်း
၄၂ ရက်
၈၄ ရက်
၁၇၅ ရက်၃၅၇ ရက်
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်
၂၃/၀၉/၂၀၂၀
၂၃/၀၉/၂၀၂၀
၂၃/၀၉/၂၀၂၀

၂၃/၀၉/၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်
၀၆/၁၁/၂၀၂၀
၁၈/၁၂/၂၀၂၀
၁၉/၀၃/၂၀၂၁
၁၇/၀၉/၂၀၂၁
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၈၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၄၂ ရက်၈၄ ရက်
၁၇၅ ရက်
၃၅၇ ရက်
အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၆.၈၀၀%
၇.၀၀၀%

၇.၇၅၀%

၈.၄၉၀%

အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၁၀၀%

၇.၅၀၀%

၇.၈၉၅%

၈.၆၀၀%

လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၂၃/၀၉/၂၀၂၀
၂၃/၀၉/၂၀၂၀၂၃/၀၉/၂၀၂၀၂၃/၀၉/၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၀၆/၁၁/၂၀၂၀
၁၈/၁၂/၂၀၂၀
၁၉/၀၃/၂၀၂၁
၁၇/၀၉/၂၀၂၁
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၃၁၃,၀၀၀
၃၂၉,၀၀၀
၇၇,၀၀၀၈၁,၀၀၀