သက်တမ်း
၉၈ ရက်
၁၈၉ ရက်
၃၅၇ ရက်
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်
၀၁/၀၇/၂၀၂၀
၀၁/၀၇/၂၀၂၀၀၁/၀၇/၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်
၀၉/၁၀/၂၀၂၀
၀၈/၀၁/၂၀၂၁
၂၅/၀၆/၂၀၂၁
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၇၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၉၈ ရက်၁၈၉ ရက်
၃၅၇ ရက်
အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၆.၇၅၀%

၇.၃၅၀%

၈.၀၀၀%

အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၂၉၀%

၇.၇၅၀%

၈.၃၅၀%

လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၀၁/၀၇/၂၀၂၀
၀၁/၀၇/၂၀၂၀၀၁/၀၇/၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၀၉/၁၀/၂၀၂၀
၀၈/၁/၂၀၂၁
၂၅/၀၆/၂၀၂၁
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၄၂၈,၀၀၀
၁၀၉,၅၀၀
၁၂၄,၅၀၀