သက်တမ်း၂နှစ် ၄လ ၂၉ရက်၄နှစ် ၁၀လ ၂၉ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၁၅-၀၉-၂၀၂၀၁၅-၀၉-၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၈-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၄၅၀,၀၀၀
သက်တမ်း၂ နှစ် ၄လ ၂၉ရက်၄နှစ် ၁၀လ ၂၉ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၇.၂၅၀%
၈.၇၅၀%
အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၈.၇၀၀%
၉.၀၀၀%
လေလံပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်၁၅-၀၉-၂၀၂၀၁၅-၀၉-၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၈-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၁၄၂,၀၀၀၁၈၆,၇၀၀