သက်တမ်း၂ နှစ် ၁လ ၂၈ရက်၅နှစ် ၄လ ၂၈ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၁၆-၀၆-၂၀၂၀၁၆-၀၆-၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၈-၂၀၂၂၁၅-၁၁-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မေလ ၁၅ ရက်နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၆၁၀,၀၀၀
သက်တမ်း၂ နှစ် ၁လ ၂၈ရက်၅နှစ် ၄လ ၂၈ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၇.၈၉၉%
၈.၁၉၉%
အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၈.၂၅၀%
၈.၅၀၀%
လေလံပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်၁၆-၀၆-၂၀၂၀၁၆-၀၆-၂၀၂၀
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၈-၂၀၂၂၁၅-၁၁-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မေလ ၁၅ ရက်နှင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၂၅၂,၀၁၀၂၇၉,၆၀၀